Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2023 ROKU

Odpust sw. Huberta w Okoninach

Pielgrzymka Bractwa do Wilna


Pielgrzymka Bractwa do Wilna

MAJOWE w Trzebcinach

MAJOWE w Trzebcinach


Rada Starszych Bractwa w imieniu naszego brata Janusza
zaprasza
na Nabo?e?stwo Majowe - 1 MAJA, godz. 17 ,
które ju? tradycyjnie celebrowane jest od kilku lat przed figur? ?wi?tego Jana Paw?a II.

WIELKANOC 2019

ALLELUJA ALLELUJA !!!

Obfitych ?ask i b?ogos?awie?stwa od Chrystusa Zmartwychwsta?ego.
Radosnych, pogodnych i spokojnych
?wi?t Wielkanocnych
Najmilszych spotka? w gronie rodzinnym i przyjació?,
wiosennego optymizmu z budz?c? si? do ?ycia przyrod?.
Wielkanoc 2019Rada Starszych Bractwa


?liwickie spotkania z histori?

" Sekrety so?ectw gminy ?liwice"
Gminny O?rodek Kultury i autor Adam W?sierski maj? zaszczyt zaprosi? na promocj? ksi??ki pt." Sekrety so?ectw gminy ?liwice" 22 lutego / pi?tek/ o godz 18 w sali widowiskowej GOK. Autor przy okazji promocji ksi??ki wspomni o historii i dzia?aniach Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach. Zapraszaj? organizatorzy.

Sejmik Bractwa

W dniu 16 marca br Sejmik Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach podsumuje prac? Rady Starszych za miniony rok i nakre?li oraz zatwierdzi plany pracy na rok bie??cy. Wa?nym i godnym podkre?lenia jest fakt, ?e Bractwo czekaj? obchody 20. lecia powo?ania Bractwa przypadaj?ce na rok 2020 i uroczysto?ci zwi?zane z nadaniem patronatu ?wi?tego Huberta Gminie ?liwice przez J? Papie?a Franciszka, prawdopodobnie w tym roku.

dalej Akt Powo?ania Bractwa

?yczenia ?wiateczne

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia
radosnych i pogodnych chwil sp?dzonych z najbli?szymi.
Niech Ta Bo?a Dziecina zjednoczy nas przy wigilijnym stole i obdarzy wieloma ?askami.

Nowy 2019 Rok niech b?dzie przepe?niony mi?o?ci? , nadziej? i wzajemnym szacunkiem
a ka?dy niech spe?ni swoje plany i marzenia.
A za My?liwymi i Le?nikami niech or?duje ich Patron - ?wi?ty Hubert.


WESO?YCH ?WI?T i SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU !

KONKURS ROZSTRZYGNI?TY - ?LIWICE 2018

II-gi ?liwicki
konkurs wiedzy ekologicznej p.t.:
;
Nawrócenie ?w. Huberta
- na tle przyrody Borów Tucholskich”

Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach przy wspó?udziale Zarz?du Okr?gowego PZ? w Bydgoszczy oraz Nadle?nictwa Woziwoda zorganizowa?o, dla uczniów szkó? podstawowych Gminy ?liwice, konkurs plastyczny. By? to ju? drugi taki konkurs którego celem by?o przyswojenie wiedzy o polskiej przyrodzie a szczególnie przyrodzie Borów Tucholskich. W tym roku mottem przewodnim by?o nawrócenie ?w. Huberta po spotkaniu bia?ego jelenia z krzy?em w poro?u.

BRACKI OP?ATEK 2018

Op?atek w Bractwie ?wi?tego Huberta 15 grudnia br


15grudnia o godz. 15 spotkaj? si? cz?onkowie Bractwa ?wi?tego Huberta w domu parafialnym w ?liwicach. Mistrz Bractwa Zenon Dejnowski poprowadzi spotkanie op?atkowe, a ks. Andrzej Koss Proboszcz Parafii, jednocze?nie Kapelan Bractwa rozpocznie spotkanie modlitw? i katecheza do zgromadzonych. Po wspólnym od?piewaniu kolend i ?amaniu si? op?atkiem zasi?dziemy do wspólnej postnej kolacji.

Na czas Adwentu ?yczymy wszystkim, szczególnie odwiedzaj?cym nasz? stron? wiele spokoju i zadumy w tym przygotowaniu si? na przyj?cie Dzieci?tka Bo?ego.

II - gi ?liwicki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

II-gi ?liwicki Konkurs Wiedzy Ekologicznej p.t.:

„Nawrócenie ?w. Huberta
- na tle przyrody Borów Tucholskich”


W konkursie mog? wzi?? udzia? prace przedstawiaj?ce;

1. Przemian? ?wi?tego Huberta po spotkaniu Chrystusa pod postaci? jelenia z krzy?em w poro?u,
2. T?o powinno zawiera? elementy przyrody typowe dla Borów Tucholskich (zwierz?ta, ro?linno??, krajobrazy, pomniki przyrody i ciekawostki przyrodnicze)


W konkursie mog? uczestniczy? uczniowie szkó? podstawowych wszystkich klas.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Ka?da praca musi by? podpisana – imi?, nazwisko, szko?a i klasa.
Prace nale?y dostarczy? do ko?cio?a w ?liwicach, do poniedzia?ku 10.XII.2018 r.
Przewidziane s? nagrody g?ówne i wyró?nienia.

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w dniu 14.XII.18r. zach?camy dzieci do licznego udzia?u, prosimy wychowawców o rozpropagowanie.

Mistrz Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Zenon Dejnowski
Wygenerowano w sekund: 0.00
397,391 Unikalnych wizyt