Jubileusz 15. lecia Bractwa
Dodane przez Admin dnia 04.02.2015 16:19

Jubileusz 15. lecia Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Rok 2015 jest rokiem jubileuszu jakim jest 15 lat od powo?ania Bractwa i jego dzia?alno?ci. Sejmik Bractwa przyj?? program uczczenia jubileuszu.

Treść rozszerzona
Rok 2015 jest rokiem jubileuszu jakim jest 15 lat od powo?ania Bractwa i jego dzia?alno?ci.
Sejmik Bractwa przyj?? program uczczenia jubileuszu:
?LIWICE, 21 czerwiec 2015 r. godzina 11,00
Ko?ció? Parafialny.Uroczysta Hubertowska Msza ?wi?ta. Przemarsz paradny do Gminnego Ó?rodka Kultury. Pocz?stunek dla wszystkich. Dalej cz??? oficjalna z wr?czeniem odznacze? szczególnie Bractwu i wyst?pienia go?ci. Wyst?py uczniów ?liwickich szkó? oraz zespo?ów muzyki my?liwskiej. W cz??ci tej nast?pi wr?czenie nagród zwyci?zcom konkursu plastycznego dla m?odzie?y ?liwickich szkó? pt." Wizja ?wi?tego Huberta". Prace b?d? wystawione w ko?ciele parafialnym.

OKONINY, 8 listopad 2015 r. Kaplica ?wi?tego Huberta. Obchody Patronalnego ?wi?ta z udzia?em Biskupa Diecezjalnego.