Na cze?? ?w. Huberta w Pelplinie
Dodane przez Admin dnia 21.11.2014 21:34


Na cze?? ?w. Huberta w Pelplinie.
15 listopada ju? po raz czwarty w Katedrze Pelpli?skiej odby? si? koncert muzyki hubertowskiej. Bazylika katedralna w Pelplinie wype?niona po brzegi, z roku na rok zwi?ksza si? grono s?uchaczy utworów prezentowanych przez Reprezentacyjny Zespó? Muzyki My?liwskiej Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Capella Zamku Rydzy?skiego pod kierownictwem artystycznym Mieczys?awa Le?niczaka.

Treść rozszerzona
15 listopada ju? po raz czwarty w Katedrze Pelpli?skiej odby? si? koncert muzyki hubertowskiej. Bazylika katedralna w Pelplinie wype?niona po brzegi, z roku na rok zwi?ksza si? grono s?uchaczy utworów prezentowanych przez Reprezentacyjny Zespó? Muzyki My?liwskiej Polskiego Zwi?zku ?owieckiego Capella Zamku Rydzy?skiego pod kierownictwem artystycznym Mieczys?awa Le?niczaka. Zespó? zaprezentowa? trzy bloki muzyczne a mianowicie muzyki religijnej, ?wi?to hubertowskiej i patriotycznej. Jak co roku przed ka?dym koncertem uroczysta Hubertowska Msza ?wi?t? o godz. 18. Zespó? lokuje si? na chórze, przez bazylik? idzie procesja, uczestnicz? sztandary Bractwa ?wi?tego Huberta ze ?liwic , K ? Knieja Tczew i K ? Szarak Tczew. Uroczystej liturgii przewodniczy ks. Infu?at Tadeusz Brzezi?ski. W imieniu organizatorów wszystkich powita? Leszek Meler, cz?onek Komisji Kultury OR? w Gda?sku i Bractwa ?wi?tego Huberta z przedstawicielami w?adz ?owieckich okr?gu gda?skiego, w?adz pa?stwowych i samorz?dowych z Panem Starost? powiatu tczewskiego, Panem Nadle?niczym Romanem Tomczakiem. S?owo wst?pne do Hubertowskiej Mszy ?wi?tej wyg?osi? Kazimierz Kroskowski równie? cz?onek Komisji i Bractwa. Bardzo licznie przybyli Bracia z ks. Pra?atem Andrzejem Kossem, Diecezjalnym Kapelanem My?liwych i Le?ników z Mistrzem Bractwa Zenonem Dejnowskimu. Niecodzienna oprawa Mszy ?wi?tej.
Koncert. Przepi?kna muzyka nagradzana wieloma owacjami. Bis i wspólne zdj?cia. Wyra?aj?c s?owa podzi?kowania ks. Infu?at zaprasza do sali kominkowej na rozgrzewaj?cy bigos i kawk?. Tam przy kawie rozmowy o uczcie ale tej duchowej. Wiele osób które uczestniczy?y po raz pierwszy wyra?a?o swój zachwyt i wyrazy podzi?kowania dla organizatorów. Pomi?dzy kawk? a bigosem uczestnicy spotkania ogl?dali mini wystaw? pt. Galeria My?liwskiego Humoru, któr? przygotowa? ze swoich zbiorów.
Ignacy Stawicki, cz?onek bractwa. Zespó? pojecha? koncertowa? do Sopotu i Gor?czyna. Zapraszamy do galerii. Msz? i koncert transmitowa?o Radio G?os Diecezji Pelpli?skiej. Zapraszamy do fotogalerii na strony www.radioglos.pl