II - gi ?liwicki Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Dodane przez Admin dnia 22.11.2018 14:37
II-gi ?liwicki Konkurs Wiedzy Ekologicznej p.t.:

„Nawrócenie ?w. Huberta
- na tle przyrody Borów Tucholskich”


W konkursie mog? wzi?? udzia? prace przedstawiaj?ce;

1. Przemian? ?wi?tego Huberta po spotkaniu Chrystusa pod postaci? jelenia z krzy?em w poro?u,
2. T?o powinno zawiera? elementy przyrody typowe dla Borów Tucholskich (zwierz?ta, ro?linno??, krajobrazy, pomniki przyrody i ciekawostki przyrodnicze)


W konkursie mog? uczestniczy? uczniowie szkó? podstawowych wszystkich klas.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Ka?da praca musi by? podpisana – imi?, nazwisko, szko?a i klasa.
Prace nale?y dostarczy? do ko?cio?a w ?liwicach, do poniedzia?ku 10.XII.2018 r.
Przewidziane s? nagrody g?ówne i wyró?nienia.

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w dniu 14.XII.18r. zach?camy dzieci do licznego udzia?u, prosimy wychowawców o rozpropagowanie.

Mistrz Bractwa ?wi?tego Huberta w ?liwicach
Zenon Dejnowski