Bractwo ?w. Huberta

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: jaroslaw kaniszewski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?

KONKURS ROZSTRZYGNI?TY - ?LIWICE 2018

II-gi ?liwicki konkurs wiedzy ekologicznej p.t.:
„Nawrócenie ?w. Huberta
- na tle przyrody Borów Tucholskich”

Bractwo ?w. Huberta w ?liwicach przy wspó?udziale Zarz?du Okr?gowego PZ? w Bydgoszczy oraz Nadle?nictwa Woziwoda zorganizowa?o, dla uczniów szkó? podstawowych Gminy ?liwice, konkurs plastyczny. By? to ju? drugi taki konkurs którego celem by?o przyswojenie wiedzy o polskiej przyrodzie a szczególnie przyrodzie Borów Tucholskich. W tym roku mottem przewodnim by?o nawrócenie ?w. Huberta po spotkaniu bia?ego jelenia z krzy?em w poro?u.
Na konkurs wp?yn??o 45 prac ze wszystkich szkó? gminy ?liwice. Prace zosta?y wykonane w ró?nej technice, by?y rysunki, obrazy i makiety pokazuj?ce nawrócenie ?w. Huberta jak i ró?ne elementy przyrodnicze. Poziom ogólny wykonanych prac, jak w roku poprzednim, by? wysoki, komisja oceniaj?ca przyniesione prace musia?a w?o?y? sporo wysi?ku ?eby dokona? prawid?owego wyboru najlepszych. Najwy?ej punktowane by?y prace z du?ym udzia?em r?cznie wykonanych figurek i malowide? oraz wkomponowane elementy przyrody Borów Tucholskich - dziko ?yj?ce zwierz?ta, ro?liny oraz elementy przyrody nieo?ywionej. Dlatego ?e nie by?o zdecydowanie wyró?niaj?cej si? pracy, zdecydowano przyzna? 4 drugie miejsca oraz 6 wyró?nie?.
W dniu 14.12.2018r. w ko?ciele w ?liwicach dokonano uroczystego podsumowania i wr?czenia nagród. Dzi?ki hojno?ci sponsorów, szczególnie Zarz?dowi Okr?gowemu PZ? w Bydgoszczy i szczególnemu zaanga?owaniu si? kol. Jana Pawlaka (cz?onka Bractwa), wszystkie dzieci otrzyma?y atrakcyjne nagrody. Dla ka?dego z dzieci by?a te? koszulka odblaskowa z napisem „My?liwi dzieciom, dzieci zwierz?tom” . Nadle?niczy Nadle?nictwa Woziwoda Stefan Konczal, w ramach wspó?pracy le?ników ze szko?ami Gminy ?liwice, wychowawczyniom zaanga?owanym w przygotowaniu prac na konkurs, wr?czy? albumy o Borach Tucholskich.
Dzieciom bardzo podoba?o si? to ?e ka?dy móg? co? cennego zabra? do domu i oczywi?cie zapowiadaj? ch?? uczestnictwa w kolejnych tego typu inicjatywach. Kolejne konkursy b?d? ju? w ?liwicach tradycj?.
Bardzo cenna inicjatywa Bractwa spotka?a si? z dobrym przyj?ciem lokalnej spo?eczno?ci. Jest to tak?e jeden z elementów przygotowuj?cym mieszka?ców do przyj?cia patronatu ?wi?tego Huberta dla Gminy ?liwice co, mamy nadziej?, nast?pi ju? nied?ugo

Zenon Dejnowski
Wygenerowano w sekund: 0.00
397,392 Unikalnych wizyt